Statut Fundacji Dla Wolności


STATUT FUNDACJI DLA WOLNOŚCI

ROZDZIAŁ I:
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Nazwa Fundacji

 1. FUNDACJA DLA WOLNOŚCI, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Tomasza Brzezinę zwanego dalej Fundatorem - Założycielem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Agaty Niełacnej-Szopy w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 175, w dniu 08.05.2020 roku; repertorium A : nr 985/2020, działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2.

Siedziba oraz teren działania Fundacji

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Czas trwania Fundacji

Fundacja utworzona została na czas nieokreślony.

§ 4.

Organ nadzorujący Fundację

Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele określone w statucie jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5.

Odznaczenia

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II:
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.

Cel działania Fundacji

 1. Celem Fundacji jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 2. Celem Fundacji jest integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób, tj.: zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych/osób z niepełnosprawnościami/osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym/osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
 3. Celami Fundacji są również:
 1. wspieranie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej i idei ekonomii społecznej,
 2. działalność oświatowa i kulturalna.  
 3. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
 4. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 6. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 8. pomoc społeczna,
 9. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 10. działalność charytatywna i dobroczynność,
 11. ochrona i promocja zdrowia,
 12. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 13. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 14. działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym oraz ich rodzin i bliskich,
 15. kultura fizyczna i sport,
 16. ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,  
 17. turystyka i krajoznawstwo,
 18. wspieranie wolontariatu,
 19. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 7.

Formy realizacji celów Fundacji

 1.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Prowadzenie wszechstronnej działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej;
 2. organizowanie cyklicznych spotkań, w tym w szczególności dla młodzieży i przedsiębiorców, sympatyków (członków) fundacji na których odbywają się m.in. różne debaty, dyskusje, wykłady;
 3. prowadzenie sklepu stacjonarnego oraz internetowego;  
 4. organizowanie imprez m.in. na aulach uczelni, salach konferencyjnych w szczególności ze znanymi politykami, biznesmenami, wykładowcami;
 5. organizowanie wyjazdów oświatowych i edukacyjnych;
 6. użyczenie i wynajem lokalu i innego mienia;
 7. nawiązywanie współpracy z instytucjami z otoczenia biznesu i z innymi podmiotami, w tym z administracją publiczną,;
 8. tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności na rynku;
 9. ułatwianie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności;
 10. rozwijanie i zacieśnianie współpracy między podmiotami;
 11. współdziałanie z innymi podmiotami, instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą;
 12. działalność oświatową i edukacyjną;
 13. działalność wydawniczą;
 14. działalność promocyjną i informacyjną;
 15. działalność stypendialną;
 16. działalność sportową i kulturalną;
 17. prowadzenie działań w obszarze senioralnym;
 18. działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
 19. wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej, obywatelskiej, prawnej, księgowej, rachunkowej i podatkowej;
 20. udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
 21. działalność na rzecz rolników i sektora rolnego;  
 22. działanie na rzecz współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów lub projektów;  
 23. działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet, mężczyzn oraz grup marginalizowanych;  
 24. organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji;
 25. konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;  
 26. promocja i organizacja wolontariatu;
 27. organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa.
 1. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III:
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 8.

Prowadzenie działalności gospodarczej

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
 1. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
 2. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 3. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 4. 58.11.Z Wydawanie książek,
 5. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 6. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 7. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 8. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 9. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 10. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 11. 64.19 Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 12. 64.92. Z Pozostała forma udzielania kredytów,  
 13. 68.20. Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 14. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 15. 73.12. C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 16. 73.12D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 17. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 18. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 19. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 20. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 21. 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację,
 22. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 23. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

ROZDZIAŁ IV:
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9.

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

 1. Fundacja posiada fundusz statutowy, w skład którego wchodzi fundusz założycielski.  
 2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych), przekazanej przez Fundatorów w Akcie Fundacyjnym. Wartość środków przeznaczonych przez Fundację na prowadzenia działalności gospodarczej z funduszu to 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc zł) złotych.
 3. Fundusz założycielski może zostać zwiększony przez fundatora.
 4. Fundusz statutowy może zostać powiększony także poprzez inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 5. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

§ 10.

Przychody Fundacji

 1.  Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:  
 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. majątku Fundacji,
 3. dotacji i subwencji,  
 4. zbiórek i imprez publicznych,
 5. odsetek;
 6. dywidendy oraz zysków z akcji i udziałów,
 7. odpłatnej działalności statutowej,
 8. prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

ROZDZIAŁ V:
ORGANY FUNDACJI

§ 11.

 1. Organem Fundacji jest zarząd.
 2. Zarząd składa się z 1 do 5 osób.
 3. Zarząd może działać z powołania, w ramach stosunku pracy, kontraktu menedżerskiego lub bez wynagrodzenia.  
 4. Zarząd Fundacji może powołać inne organy, w tym w szczególności Radę Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową.

§ 12

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz we wszelkich czynnościach.  
 2. Zarząd Fundacji składający z jednego Członka Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu, powoływanego na pięcioletnią kadencję zgodnie z zapisami § 15.
 3. Zarząd Fundacji składający się z dwóch do pięciu Członków Zarządu pełnią funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na pięcioletnią kadencję zgodnie z zapisami § 15.
 4. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Wynagrodzenia kadry zarządzającej Fundacji ograniczone są limitami. tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 8. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy, na żądanie Członka Zarządu lub na żądanie Fundatora.
 9. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.         
 10. Z posiedzeń Zarządu         sporządzany jest protokół.         
 11. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 12. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 13. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji. Zadania i regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

§ 13.

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Fundacji za zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań,
 2. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 3. sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 4. uchwalanie regulaminów,
 5. powoływanie Rad Programowych w ramach akcji organizowanych przez Fundację, pełniących funkcje opiniodawcze i doradcze,
 6. powołanie Rady Konsultacyjno-Doradczej, w skład której wchodzą pracownicy Fundacji,
 7. określenie limitów wynagrodzeń wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej Fundacji, tak aby nie przekraczały wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 9. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 10. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych oraz działalności gospodarczej,
 11. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 12. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 13. nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 14.

Sposób reprezentacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
 2. Członkowie Zarządu mogą ustanowić pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe lub szczególne w zakresie swoich kompetencji.

§ 15.

Wybór i odwołanie Członków Zarządu

 1. Członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesów powołuje Fundator.
 2. Fundator może odwołać w każdym czasie Członka Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji. 
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje również z chwilą rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI:
ZMIANA STATUTU ORAZ CELÓW FUNDACJI

§ 16.

Procedura

 1. Zmiany statutu dokonuje Fundator w drodze uchwały.
 2. Zmiany statut może dokonać Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora wyrażoną w każdym czasie.
 3. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, sposobów realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy oraz określić ich kompetencje.

ROZDZIAŁ VII:
LIKWIDACJA FUNDACJI LUB POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 17.

Właściwość organów

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator Fundacji.
 3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów statutowych.  
 4. Do podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, połączenia z inną Fundacją stosuje się odpowiednio postanowienia § 16 ust. 1 – 3.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych celach. Decyzja w sprawie przeznaczenia środków finansowych lub majątku Fundacji podejmowana zostaje zgodnie z ust.4.

ROZDZIAŁ VIII:
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 2. W przypadku śmierci Fundatora jego kompetencje przejmuje aktualny Zarząd.  

wersja: 1.2 z 1 października 2020